Política de protecció de dades:

Les dades mostrades en aquesta web seran tractades conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa desenvolupada al respecte.

Aquelles companyies, les dades de les quals apareixen en aquesta web, podran exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb els mateixos, dirigint-se per escrit a: VILA ASSOCIATS C/ Algarves, 14-18 Pb. 08017 Barcelona (Vallvidrera) o per e-mail a: info@vila-associats.es.

VILA ASSOCIATS no utilitza cookies quan l’usuari navega per aquesta web.

Exempció de responsabilitat pels serveis prestats:

VILA ASSOCIATS no es responsabilitzarà en cap cas dels danys o perjudicis que de qualsevol naturalesa puguin derivar-se de la utilització d’aquesta web, ja sigui com a conseqüència de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el mateix, com de defectes tècnics.

VILA ASSOCIATS exclou tota responsabilitat derivada dels continguts o serveis de qualsevol índole de la web als que se pugui accedir mitjançant enllaços (links) així com del incompliment, si n’hi hagués, per aquesta web de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, en especial, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i a la societat de la informació i el comerç electrònic.

Les contrasenyes d’accés a la part privada de VILA ASSOCIATS son confidencials i d’ús exclusiu per a la persona autoritzada, quedant absolutament prohibida la cessió, ni tan sols temporal, de les mateixes. Qualsevol ús indegut d’aquest servei podrà donar lloc a la eliminació immediata de les contrasenyes d’accés objecte de la infracció, sense perjudici de les mides que, en el seu cas, la Direcció pogués adoptar.

Propietat intel·lectual pels serveis prestats:

El Copyright de totes les pàgines que conté la web és propietat de VILA ASSOCIATS.

VILA ASSOCIATS es reserva tots els drets sobre la seva web, podent en qualsevol moment modificar el seu contingut, configuració o presentació i restringir o cancel·lar l’accés a la mateixa, sense previ avís i sense assumir responsabilitats sobre la seva actualització.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es realitzi amb la informació continguda en aquesta web i que es faci sense l’autorització de VILA ASSOCIATS, excepte per a un ús personal i privat, queda expressament prohibida.

Deure d’informació LSSI:

En compliment amb el previst en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es comuniquen les següents dades sobre VILA ASSOCIATS:

VILA ASSOCIATS, S.L.P.

C/ Algarves, 14-18 Pb.

08017 Barcelona (Vallvidrera)

Telf.: +34 93 414 71 46

e-mail: info@vila-associats.es

www.vilaassociats.es